เราชนะ สิ้นสุดการใช้จ่ายสิทธิ์กับร้านค้าในวันที่ 30 มิ.ย. 64คลังเตือนผู้ใช้สิทธิ์เราชนะให้รับใช้จ่ายภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 เหตุสิ้นสุดโครงการเราชนะน.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64 มียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
269,318 ล้านบาท จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านคน

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายจำนวน 100,590 ล้านบาท, กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน17.1 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายจำนวน148,355 ล้านบาท และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายจำนวน 20,373 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า โครงการเราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์เหลือสำรวจวงเงินสิทธิ์คงเหลือของท่านและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดโพสอื่นๆ