สมัครบัตรเครดิต KTC ถูกใจสายช๊อป 25 บาท = 1 คะแนน สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พิเศษกว่าใคร ได้ทุกวัน กิน ช้อป เที่ยว สุดคุ้มกับบัตรเครดิต KTC สมัครเลย วันนี้!

สมัคร บัตรเครดิต KTC วันนี้!! สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมรับพิเศษกว่าใคร ได้ทุกวัน กิน ช้อป เที่ยว สุดคุ้ม รับคะแนน KTC FOREVER ได้ง่ายๆ สะสมไว้ใช้ได้ ไม่มีวันหมดอายุ 25 บาท = 1 คะแนน

คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีรายได้ประจำ, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้รวมเริ่มต้น 15,000 บาท สมัครเลย (รายได้รวมเริ่มต้น 50,000 บาท สำหรับชาวต่างชาติ )

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th