อิออน ช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต จาก COVID-19 ลงทะเบียนภายใน 30 มิ.ย. 64

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตอิออน มี 3 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 ลดอัตราชำระคืนขั้นต้น โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำเดิม 10%

  • 5% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค.63-2 ธ.ค. 64
  • 8% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 ม.ค. 65 – 2 ธ.ค 65
  • 10% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 ม.ค. 66 เป็นต้นไป
  • *ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท รวมถึงยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำเดิม 3%

  • 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท* ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. 63 – 2 มิ.ย. 64
    *ยกเว้น รายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการรายเดือนของบัตร (AEON Happy Pay) และยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้ และหรือลดค่างวด (ต้องลงทะเบียน)

พักชำระหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล และสินเชื่อเงินกู้เอนกประสงค์ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. 63 เป็นต้นไป และ/หรือ ลดค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 30% – 50% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

*หมายเหตุ การขอพักชำระหนี้ หมายความว่าลูกค้าสามารถหยุดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่พักชำระหนี้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ

มาตรการที่ 3 เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% (ต้องลงทะเบียน)

สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

ผู้ที่ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลทำให้รายได้ลดลง
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

*หมายเหตุ ลูกค้าต้องขอโอนหนี้เดิมไปเป็นสินเชื่อสินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยบริษัทฯ จะระงับการใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว ภายหลังลูกค้าชำระหนี้ปิดบัญชีสินเชื่อระยะยาวครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนได้ดังเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ อิออน ธนสินทรัพย์
โทร 0-2665-0123