สินเชื่ออิ่มใจ ให้ยืม100,000 บ. อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีหลักประกัน

ธนาคารออมสิน ได้เปิดโอกาสให้ทุกคน สามารถออกสินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ ที่ชื่อว่า “สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการ ทุกท่าน กู้ได้ รายละ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันเงินกู้ และ ให้ปลอดชำระเงินกู้งวด 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลากู้ ไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.99% ต่อปี และ ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่ออีกด้วย รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์/ภัตตาคาร/ ร้านค้าที่มีลักษณะเป็นบูธ/ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่/แผงลอย/รถเข็น
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  • มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

 

วงเงินกู้: ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อ ธุรกิจห้องแถว โดยจะแยกตามรูปแบบของร้านค้าดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1. ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Boot/ food court/ POP UP Store/ Food Truck หรือ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เดียวกัน

รูปแบบที่ 2. ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น ภัตคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์

ทั้งนี้ ในกรณีภาพถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน /ไม่มี เอกสิทธ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาด ของรูปแบบร้านให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตามวงเงินกู้ที่ท่านต้องการ

หลักประกันเงินกู้ : ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม : ยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลาการชำระคืน

  • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมระยะปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้น และดอกเบี้ย)
  • อัดตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
  • อัดตราดอกเบี้ย : ผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัดตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ(Effective Rate)

สำหรับช่องทางการให้บริการ สินเชื่ออิ่มใจ ลูกค้าสามารถ ลงทะเบียน ผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อธนาคาร ออมสินได้ทุกสาขา ส่วนลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้แล้วนั้น ให้ยื่นขอ สินเชื่อ ผ่าน แอป MyMo เป็นหลัก

ตั่งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า จะครบวงเงินของโครงการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gsb.or.th/gsb_govs/lnfh/