วิธีพักชำระหนี้รถยนต์ กรุงศรี ออโต้ 2564 ระยะที่ 3

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในระยะที่สามของ กรุงศรี ออโต้ มีรายละเอียด ดังนี้ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ ด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ จะลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 3 (2564) ลูกค้าบุคคล

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564)

  • มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยพิจารณาตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับในพื้นที่ที่มีความเข้มงวดและควบคุมสูงสุด
  • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 3 เดือน
  • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลง สูงสุด 30%

การพิจารณาให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมจะสอดคล้องกับสถานะและผลกระทบของลูกค้า โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับธนาคาร
การพักชำระค่างวดจะมีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระหนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า

1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน

**หมายเหตุ: ข้อ 3. และ ข้อ 4. กรณีมีผู้ค้ำประกัน

รายละเอียด และ เงื่อนไข

มาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19เท่านั้น

  • ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวด
  • ปัจจุบัน หรือ ก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ หลังมาตรการเดิมสิ้นสุด มาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
  • ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของกรุงศรี ออโต้
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะ ไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับกรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด
  • กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
  • กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการ ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

โปรดดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่าน e-form ด้านล่างพร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
กรุงศรีออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400 กด 3 หรือ 5