รวมมาตรการแบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ “รวมหนี้-ยืดเวลา-ลดค่างวด” ช่วยลูกหนี้เช่าซื้อรถ

ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์กันบ้าง ซึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคยกำหนดกรอบการช่วยเหลือในลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวไว้ทั้งการลดค่างวด หรือขยายเวลา, การรวมหนี้, การชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี รวมถึงการเปิดทางเลือกให้ลูกหนี้พักชำระค่างวด ยกเว้นดอกเบี้ย และการคืนรถด้วย ได้รวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มาฝากกัน

ธนาคารกสิกรไทย

kbang

ลิสซิ่งกสิกรไทย

 • ลดการชำระค่างวด 50% 6 เดือน ขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของสัญญา
 • พักต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน ขยายเวลาสิ้นสุดของสัญญาเป็นเวลา 3 เดือน แต่ไม่ขยายงวดผ่อนชำระ
 • ลงทะเบียนผ่าน Call Center ตั้งแต่ 4 ม.ค.-30 มิ.ย.64

ลงทะเบียนและติดต่อสอบได้ที่นี่ คลิก

672543

ธนาคารไทยพาณิชย์

scbdebt

สินเชื่อรถยนต์

 • ปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 • พักชำระค่างวดพร้อมปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

เงื่อนไข: ระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยยังคงถูกคำนวณตามยอดเงินต้นที่คงเหลืออยู่ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ช่องทางลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ และรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผ่านแอปฯ SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล)
 • ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์

scb

ธนาคากรุงศรี

445559

589764

สินเชื่อยานยนต์กรุงศรี ออโต้

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • การรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อย
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด

สินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • การรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อย
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%

เงื่อนไขรายละเอียดและคุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • มาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ ก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ
 • หลังมาตรการเดิมสิ้นสุด มาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
 • ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของกรุงศรี ออโต้
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะ ไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับกรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด
 • กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการ ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ผ่าน e-form และช่องทางติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรุงศรีออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400 กด 3 หรือ 5
 • เว็บไซน์ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารทีทีบี

ttb

ttbauto

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน
 • ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 : ลดค่างวด หรือขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รุนแรง : ลดค่างวด, ขยายเวลาการผ่อนชำระ, พักชำระค่างวด หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม
  *ธนาคารจะพิจารณาความช่วยเหลือลูกค้าตามรายกรณี

สินเชื่อเล่มแลกเงิน

 • พักชำระค่างวด
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ช่องทางลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนได้ที่ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

ธนาคารไอซีบีซี

icbc

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 : ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19

 • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด*
 • พักชำระค่างวด และขยายเวลาชำระค่างวด*
 • พิจารณารับคืนรถ*
  *ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ช่องทางลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ธนาคารไอซีบีซี หรือคลิกที่นี่

ธนาคารทิสโก้

tisco

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า หรือ
 • หากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ
  • พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาตามศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระ คิดดอกเบี้ยจากฐานค่างวดที่พักชำระจากวันที่พักชำระจนถึงวันที่ชำระค่างวดดังกล่าวตามที่ตกลงกัน)

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาไม่สูงกว่าอัตราตามสัญญาเดิม

ช่องทางลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ธนาคารทิสโก้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ibank

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระเงินต้นและกำไร และขยายระยะเวลา 3 เดือน
 • สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว สามารถคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ธนาคารจะพิจารณาลดภาระหนี้ตามความเหมาะสม

ช่องทางลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน https://www.ibank.co.th/form-assist ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.- 31 ธ.ค. 64
 • เว็บไซต์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

711750

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาตามความสามารถของลูกหนี้ และประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

 • Call Center โทร 02 697 5454
 • สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง วันและเวลาติดต่อ (จ-ศ) เวลา 08.30-17.00 น.
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ที่ดูแลลูกค้า
 • เว็บไซต์ธนาคารไทยเครดิตรายย่อย
 • ลงทะเบียนที่เบอร์ 0-2203-6500 ภายใน 31 ธ.ค. 2564

312775

ธนาคารไทยซีไอเอ็มบีไทย

cimb

cimbauto

สินเชื่อรถยนต์

 • ทางเลือกที่ 1 ลดค่างวด ขยายเวลาชำระหนี้ สำหรับผู้เช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบกรณีถูกเลิกจ้าง ปิดกิจการ หรือถูกลดเงินเดือนรายได้ลด
 • ทางเลือกที่ 2 การพักชำระหนี้ สำหรับผู้เช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบกรณีถูกเลิกจ้าง ปิดกิจการเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64

ช่องทางลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้

ธนาคารเกียรตินาคิน

889090

 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และลูกค้าที่เคยรับการพักชำระค่างวดจากธนาคารมาก่อนแล้ว
 • พักชำระค่างวด 3 เดือน ตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและผลกระทบของลูกค้าเป็นรายกรณีตามข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร

ติดต่อยื่นความประสงค์ได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

 • KKP Contact Center หมายเลข 02 165 5555
 • เว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคิน